Bijlage bij analyse Energielabels

AmsterdamRanking energielabel B of hoger: 7

Aantal inwoners: 866.923 (CBS data, mei 2019)

Ranking grootste gemeente: 1


Historische binnenstad

De gemeente Amsterdam vertoont een enorme piek in energielabel G als gevolg van de hoeveelheid oude gebouwen en infrastructuur. Van de oude gebouwen is 77% zo oud, dat daar bij de bouw niets aan isolatie is gedaan. Desondanks is er een redelijke basis van energielabel A, B en C als gevolg van recente stadsuitbreidingen. De grote uitdaging zit in de verduurzaming van het historisch vastgoed. Het is vaak zo dat aanpassingen van de thermische schil voor oude monumentale panden een grote opgave is. De meest geschikte manier voor het verduurzamen van deze panden is combinatie van systemen -zoals aansluiting op een hoog temperatuur warmtenet-, waarbij per gebied een afweging gemaakt moet worden, mede omdat de warmtevraag qua temperatuur veelal niet overeenkomt met de beschikbare brontemperatuur.


In de gemeente Amsterdam zijn twee grote warmtenetten in bedrijf. Het ene warmtenet is van Vattenfall (Nuon) en maakt gebruik van warmte uit de Diemer Stoom- En Gascentrale (STEG). Het andere warmtenet is van Westpoort Warmte en deze gebruikt de restwarmte van de Afval Verwerkingsinstallatie (AVI) van het Afval Energie Bedrijf (17). In totaal gaat het om ongeveer 80.000 woningequivalenten die zijn aangesloten op deze 2 warmtenetten. Door het omvangrijke bestaande warmtenet is er een goede basis om duurzame warmte over het bestaande warmtenet te transporteren en uit te breiden. Ook zijn er legio aan kansen in de gemeente om nieuwe warmtenetten met duurzame bronnen te ontwikkelen. De uitbreiding van een warmtenet kan relatief goedkoop, omdat de meeste kosten al zijn gemaakt bij de aanleg. Op basis van analyses door Sweco en analyses van de gemeente blijkt dat de gemeente meerdere duurzame bronnen beschikbaar heeft. Zij verwachten zelf dat ze binnen vijf jaar woonwijken in de buurt voorzien van verwarming middels hun restwarmte. Verder beschikt de gemeente over de rivier het IJ, de Sloterplas en een fijnmazig netwerk van kanalen in de stad. De potentie van laagwaardige warmtewinning uit deze oppervlakte waterbronnen is geschat op circa 40.000 woningen. Daarnaast heeft Amsterdam hoge potentie voor aquathermie voor ongeveer dezelfde hoeveelheid woningen, echter sluit dit op dit moment nog niet goed aan op de oude woningen die nu nog een hoge temperatuur nodig hebben.


Bij elkaar brengen van vraag en aanbod

Ook beschikt de gemeente Amsterdam over één van de meeste hoeveelheid aan datacenters. Het blijkt dat deze datacenters genoeg laagwaardige warmte beschikbaar heeft voor ruim 20.000 woningen. Naast deze laagtemperatuur bronnen heeft Amsterdam nog de grote afvalverbrandingsinstallatie welke nog capaciteit beschikbaar heeft voor duurzame warmte... Deze bronnen tezamen zullen helaas niet voldoende zijn om de gehele gebouwvoorraad naar label A of B te brengen. De warmtevraag in de gemeente Amsterdam kan voor ongeveer 35% ingevuld worden met de inzet van warmtenetten in de komende jaren rekening houdende met de groei. De overige warmtevraag zal moeten worden ingevuld met elektrificeren of een ander alternatief zoals waterstof bijvoorbeeld. De gemeente is hier ook passend beleid voor aan het formuleren. Het elektrificeren zal een grote impact hebben op de bestaande elektriciteitsinfrastructuur. De gemeente is weliswaar rijk aan bronnen maar het op de juiste manier koppelen van vraag en aanbod en het aanwenden van deze bronnen is een grote uitdaging, waar Amsterdam hard aan werkt. De gemeente heeft momenteel dan ook een specifiek team gezet op de verduurzamingopgaven en heeft volgens een quick scan van Natuur & Milieu een duidelijk en ambitieus beleid. De verwachting is dat 50-90% zal worden aangesloten op warmte en 10-30% op elektra. Voor het overige deel wordt gekeken naar andere oplossingen. Samenvattend een grote uitdagende opgave waar Amsterdam duidelijk op inzet.