Bijlage bij analyse Energielabels

EnschedeRanking energielabel B of hoger: 6

Aantal inwoners: 158.603 (CBS data, mei 2019)
Ranking grootste gemeente: 14


Enschede zit in de lijst van energielabel B of groter bovenin de middenmoot. De gemeente Enschede heeft een grootschalig warmtenetwerk met een verbruikersaantal van 5.500 woningen en ruim 200 zakelijke afnemers (0,7 PJ per jaar) en uitbreiding daarvan biedt potentie tot energielabelverbetering. De warmte is voornamelijk afkomstig van de grootste duurzame energieproducent van de provincie, namelijk: de biomassacentrale van Twence (21) die dicht bij Enschede ligt (Hengelo). Warmtebedrijf Ennatuurlijk is op dit moment bezig met de aanleg van een uitbreiding van het bestaande warmtenet van bijna 6 kilometer. Naar verwachting is de uitbreiding eind 2019 klaar en zullen er 1.800 woningen en 16 bedrijven hier op worden aangesloten. Enschede heeft de ambitie om op het ringnet, dat in de stad wordt aangelegd, diverse duurzame bronnen te kunnen inkoppelen en terug leveren. Op deze manier ontstaat er een intelligent net waar vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Twence heeft daarnaast nog grote plannen om de duurzame energieproductie nog verder uit te breiden. Hiervan kan de stad Enschede profiteren. Een groot nadeel voor gemeente Enschede is dat de gemeente grotendeels niet geschikt is voor Warmte-koudeopslag. Dit komt omdat de bodem in een groot deel van Enschede niet geschikt is om te dienen als bron. Wel heeft de gemeente de beschikking over oppervlakte water, warmte uit het riool en warmte of koude uit Gas Ontvangst Stations (GOS). Ook staat Enschede bekend als een gemeente die beschikt over veel relatief veel biomassa.


“Enschede wekt op”

Enschede heeft als doel gesteld om het aandeel duurzaam opgewekte energie in het totale energieverbruik te vergroten van 6% in 2016 naar 12% in 2030. In september 2016 is hiervoor een initiatief gestart onder de naam: “Enschede wekt op”. Dit is een samenwerkingsverband van vele partijen uit de regio, waaronder de gemeente, provincie Overijssel en Twence. Doel is om bewoners te informeren over de vele initiatieven die al lopen en om ze bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen.


Deze doelstelling voor 2030 lijkt reëel als gekeken wordt naar de potentie van het bestaande warmtenet en het elektrificeren van de label A en B woningen en het benutten van de eerder genoemde bronnen. Naast duurzame bronnen benutten zal de gemeente naar verwachting zwaar moeten inzetten op het verbruik terug brengen door isoleren, energiemanagement, intelligentie toepassen en bedrijfsprocessen optimaliseren..