Bijlage bij analyse Energielabels

TilburgRanking energielabel B of hoger: 4

Aantal inwoners: 217.979 (CBS data, mei 2019)

Ranking grootste gemeente: 7


Samenwerking met Breda

Tilburg staat op nummer vier op de lijst van energielabel B of hoger en heeft dit te danken aan de stadsuitbreiding Reeshof, die positief drukt op de energielabels. Het doel van deze gemeente is om in 2045 een klimaat neutrale stad te zijn en de gemeente stimuleert woningeigenaren om energie te besparen door te isoleren, energie op te wekken en energiezuinige apparaten aan te schaffen. De gemeente Tilburg deelt een Warmtenet Breda-Tilburg dat het grootste warmtenet in de provincie Noord-Brabant is, in termen van aantal aansluitingen en warmtelevering. Het Warmtenet Breda-Tilburg wordt momenteel grotendeels voorzien van warmte die wordt uitgekoppeld uit de Amer kolencentrale in Geertruidenberg. Er worden enkele hulpketels op gas en bio-olie gebruikt. Momenteel zijn op dit warmtenet ongeveer 33.000 woningen en 465 bedrijven aangesloten (2,5 PJ per jaar). Dit warmtenet behoort tot Ennatuurlijk. Dit warmtebedrijf heeft de ambitie om de warmte voor het Warmtenet Breda-Tilburg in de toekomst volledig te produceren met duurzame warmtebronnen. Er zijn op dit moment verschillende opties, zoals het warmtenet ombouwen tot een biomassacentrale, gebruik van restwarmte, geothermie of een combinatie van eerder genoemde opties.


ESCo

Verder is de gemeente Tilburg momenteel bezig met de ontwikkeling van het realiseren van een lokale ESCo voor verduurzaming van bestaande grondgebonden woningen van particuliere eigenaren (RHEDCOOP). De ESCo beoogt te investeren in de rendabele verduurzaming van bestaande woningen door middel van zonnepanelen, isolatie, dubbel of triple glas, ledverlichting of warmtepompen. De gebouwde omgeving in de gemeente Tilburg heeft met deze ontwikkelingen nog genoeg potentie voor labelverbetering.


Proeftuin

De gemeente Tilburg is, met 14 andere Nederlandse gemeentes, door het ministerie van BZK benoemd tot één van de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. De subsidie voor Tilburg bedraagt 3,8 miljoen euro. De subsidie voor 15 gemeentes ondersteunt de start van zogenaamde 'proeftuinen'. In deze proeftuinen moeten steeds minimaal 500 woningen aardgasvrij worden gemaakt, ligt de focus op particulier woningbezit en is sprake van een innovatieve aanpak die kan rekenen op draagvlak bij de bewoners. Doel van de proeftuinen is het gezamenlijk opdoen van kennis en ervaring en het delen hiervan met andere gemeentes, hetgeen moet bijdragen aan de ambitie om deze kabinetsperiode landelijk jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen aardgasvrij te maken. De Tilburgse proeftuin bevindt zich in Quirijnstok. (bron 26)