3. Conclusies en aanbevelingen

Dit zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op basis van het onderzoek:

1. Herinrichting 50 km/u weg levert de grootste verkeersveiligheidswinst op

Voor 50 km/u-wegen met een voor de ontsluitingsfunctie en de doorstroming gemiddeld tot hoog belang is invoering van 30 km/u als snelheidslimiet ongewenst. Dit zijn de typische doorgaande wegen, die binnen de Duurzaam Veilig visie een belangrijke functie hebben in het wegennet. Het ontbreken van vrij liggende fietsvoorzieningen of de aanwezigheid van erfaansluitingen en parkeervakken, zijn op deze 50 km/u wegen geen aanleiding om 30 km/u te willen invoeren, maar vormen juist aanleiding om deze 50 km/u-wegen veiliger in te richten.

Langs 3.670 kilometer 50 km/u-wegen vrij liggende fietspaden aanleggen kost op basis van ruwe kostengetallen ongeveer 650 miljoen euro

Het verdient aanbeveling om langs deze doorgaande wegen in ieder geval vrij liggende fietspaden aan te leggen. Langs 3.670 kilometer 50 km/u-wegen vrij liggende fietspaden aanleggen kost op basis van ruwe kostengetallen ongeveer 650 miljoen euro. Aangezien er op deze wegen gemiddeld gezien zowel meer gemotoriseerd verkeer als fietsverkeer aanwezig is dan op wegen die in aanmerking komen voor aanpassing naar 30 km/u is hier de grootste verkeersveiligheidswinst binnen de bebouwde kom te behalen.

2. Breng ook de inrichting van huidige 30 km/u wegen op orde

Ongeveer 10% van de huidige 50 km/uur-wegen kan zonder grote infrastructurele ingrepen en met quick wins naar een snelheidslimiet van 30 km/uur worden teruggebracht. Nog eens ruim 10% van de huidige 50 km/uur-wegen komt in aanmerking voor een snelheidslimiet van 30 km/uur, maar hiervoor is ingrijpende reconstructie nodig.

Het is een reëel risico dat er te gemakkelijk wordt gedacht over invoering van meer 30 km/u-wegen. Mede gezien de zorgen bij gemeenten over de kosten van infrastructurele aanpassingen en handhaving. Alleen het omwisselen van verkeersborden is vaak onvoldoende. Daardoor neemt het aantal niet-geloofwaardig ingerichte 30 km/u wegen alleen maar verder toe en daar is de verkeersveiligheid niet bij gebaat.

Het is een reëel risico dat er te gemakkelijk wordt gedacht over invoering van meer 30 km/u-wegen

Het verdient daarom aanbeveling om ook de inrichting van huidige 30 km/u wegen op orde te brengen. Parallel aan deze uitvoering kunnen de quick-wins worden doorgevoerd. Uiteraard kan met ingrijpende herstructurering nog grootschaliger over verkeersstructuren worden nagedacht. Naast de verkeersveiligheid worden dan ook andere doelen als klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid gediend.

Wil je na het lezen aan de slag?

Algemeen

Delen? Ja, graag!

Volgende pagina